- Books

Şeriat ve Kadın

eriat ve Kad n M sl manl n kad na bak ve onu ele al konusunda art k bir klasik oldu u herkes e kabul edilen eriat ve Kad n Prof Dr lhan Arsel in en nemli eserlerinin ba nda gelir Bu kitap her y n yle bir aheserdir

 • Title: Şeriat ve Kadın
 • Author: İlhan Arsel
 • ISBN: null
 • Page: 349
 • Format: Paperback
 • M sl manl n kad na bak ve onu ele al konusunda art k bir klasik oldu u herkes e kabul edilen eriat ve Kad n, Prof Dr lhan Arsel in en nemli eserlerinin ba nda gelir Bu kitap her y n yle bir aheserdir.Ayd nlanma ve din konusunda tart lmaz bir otorite olarak kabul edilen Prof Arsel in bu kitab , uzun y llard r kitap raflar nda bulunmuyordu Kaynak Yay nlM sl manl n kad na bak ve onu ele al konusunda art k bir klasik oldu u herkes e kabul edilen eriat ve Kad n, Prof Dr lhan Arsel in en nemli eserlerinin ba nda gelir Bu kitap her y n yle bir aheserdir.Ayd nlanma ve din konusunda tart lmaz bir otorite olarak kabul edilen Prof Arsel in bu kitab , uzun y llard r kitap raflar nda bulunmuyordu Kaynak Yay nlar elinizde tuttu unuz bu eseri, kelimenin ger ek anlam nda yeni bir bask i in g zden ge irmi , yaz m hatalar n d zeltmi , metni daha da okunakl k lmak i in yeni bir sayfa tasar m yla haz rlam ve en nemlisi de ara t rmac lar n i ini kolayla t ran kapsaml bir dizin haz rlam t r eriat ve Kad n hangi zelli iyle dikkat ekmektedir Birincisi bu eser, lhan Arsel in 40 y ll k ara t rmas n n en zg n r n d r Arsel in sahip oldu u d nya g r en asasl bir ekilde bu kitapta dile gelmi tir kincisi Arsel, bu eserinde sadece Kur an da ve M sl manl kta kad n n yerini incelememi , ayn zamanda bug n bile hala a d g r leri dile getiren bir ok s z m ona uzman a kahreden yan tlar vermi tir Bunu yaparken de olaya bilimsel l tlerde yakla m , zg n kaynaklara bizzat ba vurmu , ara t rmac titizli i g stermi , iddialar n Kur an ayetlerine, hadislere ve di er genel kabul g ren slami kaynaklara dayand rm t r.Bu kitapta Arsel, kad nlar n toplumsal konumunu, hem M sl manl ktan nceki, yani Cahiliyye d nemindeki haliyle hem de M sl manl ktan sonra kat etti i olumlu ve olumsuz s reci mercek alt na alm t r te kitapta yan tlar bulunan baz sorular Kad nlar haklar na M sl manl kla m ula t lar yoksa nceki d nemde daha m zg rd ler Muhammed e g re kad n neden akl k t ve karakterce k t bir mahluktu Cehennemi esas olarak kad nlar m dolduracakt Neden M sl manl a g re kad nlar, d nyaya gelmesi istenmeyen, geldikten sonra s m r lmesi gereken, ld nde cehenneme lay k g r len yarat klard r Var m d r bunun dinde ve Kur an da yeri Kur an n vaaz etti i ok kar l k sistemi neden kad nlar haysiyetsiz k lmakta ve azap i inde ya atmaktad r Bu ve buna benzer bir dizi sorunun, tart ma konusunun yan tlar yeniden dikkatinize sundu umuz bu kitapta mevcuttur Dindar ve laik herkesin bu nemli eseri ba tan sona okumas n sal k veririm rtica ya da gericilik denen davran n ne kadar a d oldu u bu kitaptan apa k anla l yor Son y llar n en g l birka ara t rmas ndan biridir Tal t Halman, Milliyet, 15 ubat 1988 lhan Arsel, din sorunlar n , din kitaplar n n incelenmesini ve ele tirilmesini bir uygarl k l s olarak kabul etti Ortado u uygarl n , Musevi, H ristiyan ve slam kaynaklar n inceledi Denilebilir ki, hayat n bu konulardaki bilimsel ara t rmalara adad r nler verdi Daha nemlisi Arsel in medeni ve fikri cesaretidir Do u Perin ek, 2000 e Do ru, 12 Mart 1989 Arsel in kitab son derece de erli, titiz bir inceleme, ara t rma r n Sa lam, d r st bir bilimadam n n de erlendirmesi olarak, sa lam kaynaklara dayal Y rekli, daha g zel bir d nya kurulmas na y nelik, k tutucu, rnek bir al ma Kitap, y zy l m z n kitab olacak nitelikte Kad n haklar y n nden zellikle Turan Dursun, 2000 e Do ru, 19 Mart ve 11 Haziran 1989 Prof Arsel, bu kitab nda da zg n kaynaklara, Kur an Kerim e, hadislere, ayetlere ve slam kaynaklar na dayanarak, bu kaynaklara yollama yaparak eriat d zeninde kad n n nas l k le durumuna sokuldu unu anlat yor U ur Mumcu, Cumhuriyet, 6 Nisan 1989

  • [PDF] Download ↠ Şeriat ve Kadın | by ☆ İlhan Arsel
   349 İlhan Arsel
  • thumbnail Title: [PDF] Download ↠ Şeriat ve Kadın | by ☆ İlhan Arsel
   Posted by:İlhan Arsel
   Published :2019-03-26T23:31:51+00:00

  1 thought on “Şeriat ve Kadın

  1. Elimde 1987 ilk basımı var. Ansiklopedik bir kaynak. Kitabın baskılarının geliri başarılı kız çocuklarına bağışlanmış. Türkiye'nin "İslam" kılavuzu olarak da nitelendirilebilir."Batı dünyası “din duygularını rencide etme” endişesini yenebildiği,dini ve peygamberleri eleştirip yerebildiği içindir ki AKIL ÇAĞI na yönelmiş,İslâm dünyası ise bunu yapamadığı içindir ki geriliklere , ilkelliklere gömülmüştür.Eğer “ Şeriat sorunları eleştirilemez [...]

  2. Ders kitabı olarak okutulması gerek daha fazla bir şey demek istemiyorum. Ağır konuşurum yoksa çünkü bu kadar kandırılmışlık hissi çok sinir bozucu. Ahhh dostlar uyanın artık.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *